Готови ли сте за пътешествие?

Общи условия

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от 11.06.2019 г.) Планински водач е лице, което води и придружава туристи в планинска и природна среда, като по време на осъществяването на избрания маршрут се грижи за сигурността на туристите и им дава информация за природно-географските особености и за забележителностите по него.

На основание чл.30 от НАРЕДБА № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“Планинският водач изпълнява следните дейности: 
 - извършване на предварителна подготовка за запознаване с маршрута и други необходими подготвителни действия;
- запознаване с характера и профила на терена и с друга необходима за маршрута информация;
- набавяне на подходяща екипировка (индивидуална и/или групова);
- проверка на годността и изправността на екипировката и съоръженията на участниците в проявата;
- консултиране и подпомагане на туристите при избор и използване на екипировката, както и за различните начини на придвижване в зависимост от ситуацията;
-  установява професионален контакт с туристите;
-  инструктира групата за характерните особености на маршрута и тактиката за провеждането на прехода;
-  при преходи с продължителност повече от един ден ежедневно проверява годността и изправността на екипировката и съоръженията на участниците в проявата;
-  води туристите по набелязания маршрут, обезпечавайки сигурността им;
-  при необходимост, когато метеорологичните и други условия налагат това, както и съобразно психо-физически особености и координационно-двигателни способности на туристите, взема решение и коригира програмата на участниците;
-  предоставя информация за природни, културни и исторически забележителности по маршрута;
-  подпомага туристите при ползването на специализирана туристическа екипировка и съоръжения;
-  при продължителни преходи ежедневно се информира за метеорологичната обстановка;
-  осигурява подходящ микроклимат;
-  съдейства за разрешаване на критични ситуации.

С цел запазване на здравето и живота на участниците в групата, както и за спазването на общият интерес, всеки участник следва да спазва следните правила:

- да си е осигурил предварително обявената задължителна лична екипировка за събитието, съобразена с комфорта  и безопасността му;
- да се придвижва в рамките на групата – да не се движи пред водача на групата и да не се придвижва след втория водач (ако има такъв), ако предварително не е уведомил и получил позволение от водачите;
- да не се отделя от групата в участъци, където пряката видимост е нарушена;
- да спазва възможно най-голяма дистанция от скали,отвеси, пропасти, водни басейни и други форми на релефа заплашващи живота и здравето му;
- да спазва зададените от водачите правила по време на инструктажа;
- да не се отделя на големи разстояния от групата по време на обявените почивки;
- да спазва общия график на групата;
- да сигнализира на водачите при чувство на дискомфорт или болка, които могат да затруднят придвижването му по маршрута;
- да сигнализира на водачите незабавно при настъпил инцидент в групата;
- да не извършва действия поставящи живота и здравето на останалите участници в групата в опасност;
- да опазва природата, да не нарушава с присъствието си биологичната среда на видовете – да не изхвърля отпадъци, да не вдига излишен шум, да не къса или наранява растителни видове, да не унищожава и поврежда природни форми на релефа, около и в защитени местности и вододайни зони да се придвижва само в определените за това места (предварително проведен инструктаж от водачите).
- да не извършва действия, които са в разрез с общите интереси на групата.

Водача не носи отговорност за живота и здравето на клиента, ако последният е изрично –писмено или пред свидетели – декларирал, че предприема действия на своя отговорност или извършва действия противоречащи на инструкциите на водача в дадената ситуация!